Privacy statement Workspot

Inleiding

Workspot neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandacht door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met [email protected].

Wie is Workspot?

Workspot is de besloten vennootschap Workspot B.V., kantoorhoudende te (3071 LL) Rotterdam aan Van der Takstraat 8, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63012391.

Workspot is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Workspot de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Workspot jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Workspot persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Workspot voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Workspot worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiele administratie
Doeleinde:Financiële administratie
Gegevens:Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:Bedrijfsnaam, Factuuradres, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer, Telefoonnummer, E-mailadres
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:CRM
Gegevens:Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer, KVK nummer, Website url. bedrijfslogo, vestigingsadres,
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Dienstverlening
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:huurovereenkomst
Gegevens:NAW, KVK nummer, IBAN, BTW nummer, Telefoonnummer, E-mail adres, geslacht, kopie ID
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Website
Doeleinde:Account aanbieden
Gegevens:Naam, Adres, E-mailadress, Gebruikersnaam
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde:Vermelding bedrijfsnaam op onze website
Gegevens:bedrijfsnaam, logo, website url.
Grondslag:Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Workspot heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Workspot gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: online makelaars.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Workspot over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Workspot. Je kunt verzoeken dat Workspot je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van Workspot de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Workspot of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Workspot te verkrijgen. Workspot zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Workspot je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Workspot

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. Workspot zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Workspot een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Workspot je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Workspot
  • Externe adviseurs

Het kan zijn dat Workspot verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde land of internationale organisatie

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Workspot gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Workspot gebruik maken van de het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Workspot aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Workspot ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Workspot worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Workspot worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Workspot je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Workspot jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.